Zápisnica a uznesenie z Regionálnej konferencie RZ Bratislava konanej dňa 18.03.2014 v Pezinku

Regionálna konferencia RZ Bratislava

konaná dňa 18.03.2014 v Pezinku

Program stretnutia:

·         Otvorenie a privítanie prítomných predsedom RZ Bratislava

·         Overenie či je Regionálna konferencia je uznášania schopná

·         Kooptácia tajomníka do Regionálneho výboru RZ Ba a kooptácia pokladníčky RZ Ba

·         Kooptácia členov do Regionálnej kontrolnej a revíznej skupiny RZ Bratislava

·         Návrh programu činnosti RZ Bratislava pre rok 2014/2015

·         Návrh financovania činnosti RZ Bratislava pre rok 2014/2015

·         Uznesenie z Regionálnej konferencie RZ Bratislava

·         Rôzne

Ďalšie detaily v prílohe:

Regionalna konferencia RZ Bratislava 18-03-2014