Zaujimave prednasky a seminare v mesiacoch januar/februar organizovane v Bratislavskom kraji

Dna 16.01.2014 od 17:30 sa uskutocni v priestoroch malej sály MKIC Stupava
(prístup z parkoviska na Kúpelnej ulici) prednáska Ing. Tibora Jókaya na
temu Ekonomicky orientovaný chov vciel.
Prednásatel je známym odborníkom vo vcelárstve, chová viac ako 350
vcelstiev, publikuje v casopise Vcelár, je cinný i mediálne ako propagátor
chovu vciel:
1. Zásady ekonomického chovu vciel
2. Vedenie vcelstiev na maximálne vyuzitie ponuky prírody
3. Hygiena na vcelnici i v prevádzke vcelárstva

Dna 16.01.2014 od 17:30 sa uskutocni v priestoroch malej sály MKIC Stupava
(prístup z parkoviska na Kúpelnej ulici) prednáska Ing. Tibora Jókaya na
temu Ekonomicky orientovaný chov vciel.
Prednásatel je známym odborníkom vo vcelárstve, chová viac ako 350
vcelstiev, publikuje v casopise Vcelár, je cinný i mediálne ako propagátor
chovu vciel:
1. Zásady ekonomického chovu vciel
2. Vedenie vcelstiev na maximálne vyuzitie ponuky prírody
3. Hygiena na vcelnici i v prevádzke vcelárstva
4. Liecenie vcelstiev bez vplyvu na cistotu vcelích produktov
5. Zásady celorocnej starostlivosti o vcelstva v rátane chovu matiek

ZO SZV v Stupave v spolupráci s RZ Bratislavského kraja a SOS Pod Bánosom
80 v Banskej Bystrici usporiada dvojddový kurz medového peciva v piatok
31. 01. od 15:30 do 22:00 hodiny a v sobotu 01.02.2014 od 8:00 do 17:00
hodiny v priestoroch MKIC Stupava. Kurz je urcený vsetkým záujemcom z
radov
registrovaných vcelárov (v obmedzenom pocte aj pre nevcelárov ) o pecenie
a zdobenie medovníkov.

Program kurzu medového peciva:
Piatok 31.01.2014
1. Registrácia úcastníkov kurzu 15:30 -16:00
2. Priebeh kurzu – casový rozvrh a osnova
Prvá cast 16:00 – 18:30
– Zahájenie kurzu
– Príprava pracovnej casti
– Krátky úvod o vyuzití medu pri príprave medového peciva a jeho
fyziologických
vlastnostiach
– Priebeh prípravy cesta a pecenia
Prestávka 18:30 – 19:00
Druhá cast 19:00 – 21:30
– pokracovanie zacatých prác
Ukoncenie prvého pracovného dda 21:30 – 22:00
Sobota 01.02.2014
Tretia cast 8:00 – 12:00
– príprava priestorov kurzu
– pokracovanie prác z predchádzajúceho dda
– príprava polevy
– zdobenie medovníkov
Prestávka na obed 12:00 – 13:00
Stvrtá záverecná cast 13:00 – 15:00
Detaily kurzu najdete v prilohe. Kurz medoveho peciva 2014_oznam

Dna 4.2.2014 od 17:00 sa uskutocni vo Velkej Aule Státnej potravinárskej a
veterinárnej správy na Botanickej 17 prednaska pana Michala Vinca
na temu Osetrovanie vciel pocas roka
Pán Michal Vinc je dlhé roky vcelárom s velkym poctom vcelstiev,
ktorý ho zaraduje medzi velkovcelárov. Jeho skusenosti su znacne a styl
prednasok je velmi posobivy ako sme sa viaceri presvedcili na Narodnej
vystave v Dubravke na jesen 2012.

Dna 20.2.2014 od 17:30 sa uskutocni v priestoroch malej sály MKIC Stupava
prednáska Ing. Frantiska Texla na temu Nové smery vo vcelárstve
Na prednáske budú dokumentované racionalizacné opatrenia pri chove vciel.
1. Vybavenie medárne
2. Odvcelovanie medných plástov vyfukovaním
3. Spracovanie vosku
4. Dezinfekcia nástavkov – parafinovanie.